НачалоЛесоустройствен проект

ЛЗС Варна

ЛЗС Варна

Контакт със звеното:
Директор: ИНЖ. МАРИЯ КИРИЛОВА
Телефон: 052 51 06 79
Факс: 052 51 06 79
Електронна поща: lzsvarna@iag.bg
Адрес: гр. Варна, ж.к. Възраждане, бл.78, вх.А, ет.1, ап.


Лесозащитна станция (ЛЗС) Варна е изпълнила проект BG06RDNP001-8.004-0013 „Предотвратяване и ограничаване на разпространението на вредители и болести в териториалния обхват на Лесозащитна станция – гр. Варна“, АДБФП №BG06RDNP001-8.004-0013-С01/08.07.2020г., който е осъществен с безвъзмездната финансовата помащ (БФП) по Оперативна програма „Програма за раз…